Máy vắt cam sokany JE-623D

200.000

———–🍊🍊 𝗛𝗮̀𝗻𝗴 𝗿𝗮̂́𝘁 𝗰𝗵𝗮̆́𝗰 𝗰𝗵𝗮̆́𝗻, 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝗯𝗲̂̀𝗻 𝗻𝗵𝗲́
✔️ 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝘀𝘂𝗮̂́𝘁: 𝟰𝟱𝗪
✔️ 𝗗𝘂𝗻𝗴 𝘁𝗶́𝗰𝗵: 𝟬.𝟳𝗟 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝟯 𝟰 𝗰𝗼̂́𝗰 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗰𝗮𝗺 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁 𝟭 𝗹𝗮̂̀𝗻 𝘃𝗮̆́𝘁.
✔️ 𝗟𝗮̀𝗺 𝗯𝗮̆̀𝗻𝗴 𝗻𝗵𝘂̛̣𝗮 𝗣𝗣, 𝗔𝗕𝗦, 𝗔𝗦 𝘃𝗮̀ 𝗦𝗨𝗦𝟰𝟯𝟬 𝗯𝗲̂̀𝗻 đ𝗲̣𝗽, 𝗰𝗵𝗮̆́𝗰 𝗰𝗵𝗮̆́𝗻. 𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗻𝗵𝘂̛̣𝗮 𝗻𝗵𝗲̣, 𝗱𝗲̂̃ 𝘃𝗲̣̂ 𝘀𝗶𝗻𝗵!
Giỏ hàng
0914 560 180
Scroll to Top